Algemene voorwaarden RaisingResults B.V. – 2017

1.          Definities

1.1.     RaisingResults: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RaisingResults B.V.

1.2.     Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3.     Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst (wil) sluit(en) met RaisingResults.

1.4.     Partijen: RaisingResults en Opdrachtgever tezamen.

1.5.     Offerte: ieder aanbod van RaisingResults tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

1.6.     Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen RaisingResults en een Opdrachtgever, al dan tegen vergoeding.

2.          Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1.     De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.

2.2.     RaisingResults verricht haar dienstverlening uitsluitend onder toepassing van de Algemene voorwaarden en wijst toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.3.     Van de Algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.4.     Gewijzigde Algemene voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen dertig (30) kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij RaisingResults.

3.          Offerte en Overeenkomst

3.1.     De Offerte is vrijblijvend.

3.2.     De Offerte is dertig (30) dagen geldig.

3.3.     Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen RaisingResults en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.

3.4.     Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden RaisingResults slechts indien deze door RaisingResults schriftelijk zijn bevestigd.

3.5.     RaisingResults is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren.

3.6.     Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen RaisingResults en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden RaisingResults dus niet.

3.7.     Eventueel meerwerk wordt bij Opdrachtgever op basis van de werkelijke tijdsbesteding maal de in de Offerte genoemde tarieven in rekening gebracht, tezamen met de daarmee gepaard gaande werkelijke (on)kosten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het meerwerk het gevolg is van feiten en/of omstandigheden die aan RaisingResults kunnen worden toegerekend.

4.          Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.     RaisingResults zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.

4.2.     Opdrachtgever garandeert dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie in alle aspecten correct is, geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden en dat Opdrachtgever gerechtigd is die informatie te verstrekken.

5.          Prijzen en facturering

5.1.     Alle in de Offerte en de Overeenkomst genoemde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief (on)kosten.

5.2.     RaisingResults kan verschuldigde vergoedingen jaarlijks op 1 januari indexeren conform de index voor zakelijke dienstverlening van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.3.     RaisingResults factureert Opdrachtgever in beginsel maandelijks voor de tot dan toe door RaisingResults verrichte werkzaamheden. In geval van een vaste prijs voor de werkzaamheden onder de Overeenkomst factureert RaisingResults vooraf voor haar werkzaamheden.

5.4.     Opdrachtgever zal aan RaisingResults verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling is Opdrachtgever 1% rente per maand verschuldigd over het opeisbare bedrag tot aan de dag van de volledige betaling, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is. Alsdan geldt de wettelijke (handels)rente.

5.5.     RaisingResults is gerechtigd zekerheid tot nakoming van Opdrachtgever te verlangen in de vorm van, bijvoorbeeld, de betaling van een (gedeeltelijk) voorschot of het stellen van een bankgarantie bij een ter goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bank ten gunste van RaisingResults.

6.          (Intellectuele) eigendomsrechten en persoonsgegevens

6.1.     Alle (intellectuele) eigendomsrechten op werken die voortvloeien uit werkzaamheden in het kader van of werkzaamheden die gelieerd zijn aan de Overeenkomst, waaronder het auteurs-, merk-, octrooirecht en model- of tekeningrecht, komen toe aan RaisingResults. Indien voor het verkrijgen van een dergelijk recht registratie of depot nodig is, is uitsluitend RaisingResults daartoe bevoegd.

6.2.     Indien en voor zover (intellectuele) eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van werkzaamheden onder de Overeenkomst door RaisingResults bij Opdrachtgever mochten ontstaan, draagt Opdrachtgever hierbij reeds nu voor alsdan alle (intellectuele) eigendomsrechten in volle (wettelijke) omvang over aan RaisingResults, welke overdracht RaisingResults hierbij aanvaardt. Voor zover deze overdracht bij voorbaat rechtens zonder effect mocht blijven, verplicht Opdrachtgever zich ertoe om op eerste daartoe strekkende verzoek van RaisingResults deze (intellectuele) eigendomsrechten alsnog aan RaisingResults over te dragen.

6.3.     Voor zover RaisingResults werken als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden ter beschikking stelt van Opdrachtgever, betekent dit slechts dat Opdrachtgever een gebruiksrecht krijgt als bedoeld in artikel 6.4 van deze Algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.4.     RaisingResults verleent aan Opdrachtgever slechts een niet-exclusief en (afgezien van binnen de organisatie van de Opdrachtgever intern) niet overdraagbaar en eeuwigdurend gebruiksrecht op werken als genoemd in artikel 6.1. Dit gebruiksrecht omvat de toestemming om het werk enkel te gebruiken in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever.

6.5.     RaisingResults is bevoegd de werken als bedoeld in artikel 6.1 van de Algemene voorwaarden geanonimiseerd, met referte aan de branche van Opdrachtgever, te gebruiken en te publiceren voor onder meer marketingdoeleinden en publiciteit van RaisingResults.

6.6.     Bij hun werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst zullen Partijen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met alle (toekomstige) wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en welke van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder mede begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ter zake van persoonsgegevens is en blijft Opdrachtgever de verantwoordelijke zoals bedoeld in de in de zin van de Wbp. RaisingResults is in het kader van de Overeenkomst uitsluitend bewerker in de zin van de Wbp. RaisingResults zal persoonsgegevens die zij heeft verkregen in het kader van de Overeenkomst uitsluitend verwerken in het kader van de Overeenkomst en overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en niet gebruiken voor andere doeleinden.

7.          Overeenkomsten met derden

7.1.     RaisingResults is bevoegd om overeenkomsten met derden aan te gaan in het kader van of gelieerd aan de Opdracht.

8.          Klachten

8.1.     Binnen acht (8) dagen nadat Opdrachtgever gebreken in de door RaisingResults verrichte werkzaamheden heeft ontdekt, dient Opdrachtgever RaisingResults schriftelijk over dergelijke gebreken te informeren onder opgave van een gedetailleerde omschrijving van dat gebrek. Door overschrijding van deze termijnen, dan wel met het achterwege laten van een gedetailleerde omschrijving van het gebrek, vervalt het recht voor Opdrachtgever om op dergelijke gebreken een beroep te doen.

8.2.     In geval van een gegronde klacht over gebreken in de door RaisingResults verrichte werkzaamheden, zal Opdrachtgever RaisingResults eerst gedurende tenminste twee (2) weken in de gelegenheid stellen om de gebreken te (laten) herstellen. Als herstel feitelijk niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van RaisingResults beperkt overeenkomstig artikel 9.

9.          Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1.     In geval aansprakelijkheid van RaisingResults mocht komen vast te staan, is RaisingResults slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.

9.2.     RaisingResults is niet aansprakelijk voor de indirecte schade als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes (al dan niet van toezichthouders), bedrijfsstilstand, gemiste zakenkansen, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade.

9.3.     RaisingResults is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat RaisingResults bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.

9.4.     De omvang van de aansprakelijkheid van RaisingResults voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, uit hoofde van de Overeenkomst waaronder de met die gebeurtenis samenhangende werkzaamheden zijn verricht, heeft betaald aan RaisingResults.  

9.5.     Wanneer de Opdrachtgever geen bedrag heeft betaald (zie artikel 9.4), dan is de omvang van de schade beperkt toteen maximum van € 2.500,-.

9.6.     De in de voorgaande leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is opzet of bewuste roekeloosheid van RaisingResults of diens leidinggevende ondergeschikten.

9.7.     Iedere vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever op RaisingResults vervalt door verloop van één (1) jaar nadat Opdrachtgever met zowel de directe schade als RaisingResults als daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

9.8.     Opdrachtgever zal RaisingResults vrijwaren tegen alle vorderingen (en daaraan gerelateerde (proces)kosten) die tegen RaisingResults worden ingesteld door bij de (uitvoering van de) Overeenkomst betrokken derden met betrekking tot door die derden geleden schade in verband met de (uitvoering van de) Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die schade is te wijten aan de schuld van RaisingResults.

10.       Opschorting en beëindiging

10.1.  RaisingResults is bevoegd haar werkzaamheden onder de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, waaronder ook wordt begrepen het niet op verzoek van RaisingResults verschaffen van zekerheid als bedoeld in artikel 5.5 van de Algemene voorwaarden.

10.2.  Opdrachtgever en RaisingResults kunnen de Overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van een kalendermaand.

10.3.  Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en de opzeggingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 10.2 van de Algemene voorwaarden, heeft RaisingResults het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn, indien:

a.   het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

b.   Opdrachtgever surseánce van betaling heeft aangevraagd of aan Opdrachtgever (voorlopige) suséance van betaling is verleend;

c.   Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, organisatie of vennootschap;

d.   op (een gedeelte van) het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;

e.   de zeggenschap van Opdrachtgever overgaat op een ander;

f.    een overmachtsituatie van Opdrachtgever of RaisingResults tenminste vier (4) weken aanhoudt.

10.4.  In geval van een situatie als omschreven in artikel 10.3 sub a tot en met f van de Algemene voorwaarden worden eventuele vorderingen van RaisingResults op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11.       Geheimhouding en informatieverstrekking

11.1.  Partijen zullen alle informatie die hun door elkaar over en weer in het kader van de Overeenkomst wordt verstrekt, geheimhouden voor de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van twee (2) jaren daarna. Deze verplichting geldt niet voor informatie die:

a.   ten tijde van het openbaren daarvan als publiekelijk bekend was;

b.   openbaar wordt anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van één der Partijen of enige (rechts)persoon voor wie die partij aansprakelijk is;

c.   door één der Partijen reeds onafhankelijk van de door haar onder de Overeenkomst verkregen kennis was ontwikkeld (te bewijzen door de partij die daarop een beroep doet);

d.   in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst noodzakelijkerwijs gedeeld moet worden met derden;

e.   vrijgegeven moet worden op grond van toepasselijke wet- en/of regelgeving.

11.2.  Voordat één van de Partijen informatie met derden zal delen in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst, zal die partij, alvorens daartoe over te gaan, van deze derde verlangen dat deze ten opzichte van zowel RaisingResults als Opdrachtgever een geheimhoudingsverklaring ondertekent in overeenstemming de inhoud van deze bepaling.

11.3.  Binnen tien (10) werkdagen na het einde van de Overeenkomst zullen Partijen alle informatie die zij op grond van artikel 11.1 van deze Algemene voorwaarden geheim dienen te houden, en zover die is belichaamd in of op een gegevensdrager, aan respectievelijk RaisingResults of Opdrachtgever retourneren of, op verzoek van RaisingResults of Opdrachtgever, vernietigen, in beide gevallen zonder achterhouden van kopieën, tenzij RaisingResults of Opdrachtgever op grond van wet- en/of regelgeving gehouden is deze informatie (gedurende een zekere periode) te bewaren.

11.4.  Indien Opdrachtgever één van de verplichtingen uit dit artikel schendt, dan verbeurt Opdrachtgever een boete van € 1.000,- per schending, onverminderd het recht van RaisingResults om, naast de boete, volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

12.       Medewerkers RaisingResults

12.1.  Indien Opdrachtgever tijdens of binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst, medewerker(s) die RaisingResults inzet of heeft ingezet in het kader van de Overeenkomst in dienst wenst te nemen, dan is Opdrachtgever een vergoeding aan RaisingResults verschuldigd ter hoogte van 30% van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker(s) .

13.       Rechts- en forumkeuze

13.1.  Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2.  Alle geschillen die tussen Opdrachtgever en RaisingResults mochten ontstaan worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.       Ingangsdatum Algemene voorwaarden

14.1.  Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 1 augustus 2017.